ANSØGNINGSFORMULAR - FORBRUGSLÅN

Udfyld ansøgningsformularen omhyggeligt.


Ansøgers data:

Ansøgers fulde navn

Adresse

Stilling

Postnummer

Fødselsdato: eks. 070968

By

Telefon E-mail
Ansøger er
Statsborgerskab

Husstandens indtægtsforhold. Angives månedligt i hele tusinder (eks: 21000)

Brutto (før skat) Netto (efter skat)
Rådighedsbeløb (beløb til rådighed når øvrige udgifter er betalt).
Har du brug for hjælp til beregning af rådighedsbeløb, klik her for hjælpeskema.
Arbejdsgiver Ansat siden: ddmmåå
Medlem af A-kasse En nogen i ansøgers husstand registreret i RKI

Boligforhold:

Boligtype: Ansøger har boet på adressen siden: ddmmåå

Ansøger om FORBRUGSLÅN. Denne lånetype ydes på beløb fra 5000 op til 40000

Ansøgt beløb Afdragsperiode i md.
Månedlige ydelser ønskes betalt:
 - Manuelt via indbetalingskort mod månedligt ekspeditionsgebyr
 - Automatisk via Betalingsservice (PBS) (gebyrfrit) 

Brugernavn:
Indtast brugernavn efter eget valg. Navnet skal bruges ved senere login til din konto

Jeg er indforstået med, at Autobank beregner et gebyr for behandling af låneansøgningen. Gebyret er pt. på kr.: 250,- og skal være Autobank ihænde inden behandling af låneansøgningen påbegyndes. Såfremt ansøgningen resulterer i en låneaftale, vil gebyret blive modregnet dokumentprovisionen.

Ansøgningsgebyret ønskes betalt på følgende måde: 


Jeg erklærer:
At de givne oplysninger er korrekte.
At jeg er myndig.
At jeg er indforstået med, at der kan tages kreditoplysninger samt foretages kontrol af ovennævnte oplysninger.
At jeg ikke kan kræve begrundelse for evt. afslag.
At jeg er opmærksom på, at lånet er et standardprodukt uden individuel rådgivning.
At jeg har gennemlæst og accepteret lånebetingelserne (se nedenfor)


 


Denne låneansøgning har nummer: 203667


LÅNEBETINGELSER

Med et Forbrugslån fra AutoBank får du mulighed for at købe det du ønsker dig.

Sikkerhed for betaling
Forbrugslånet ydes uden sikkerhedsstillelse. Derfor skal vi forsøge at sikre os, at du kan betale pengene tilbage - altså kan dokumentere at du "har plads" i din økonomi til de ekstra månedlige udgifter, inden vi låner dig penge.

Omhyggelighed
For at få et forbrugslån hos AutoBank skal du udfylde vores låneansøgningsskema, som du finder her på  sitet.
Det er vigtigt, at du er meget omhyggelig med skemaet, så vi med det samme får alle de rigtige oplysninger og kan behandle din ansøgning hurtigt og effektivt.

Så nemt som muligt
AutoBank tilbyder forbrugslån på vilkår, der, i forhold til markedet iøvrigt, er ganske fordelagtige. Vi forsøger at gøre det hele så nemt og hurtigt som muligt. Det betyder blandt andet, at vores lån er baseret på standardinformationer uden individuel rådgivning. Vi vil naturligvis gerne hjælpe dig med alt hvad vi kan, men egentlig finansiel rådgivning yder vi ikke. En del af denne "rådgivning" kan du imidlertid "yde dig selv" ved at gøre brug af dette site, hvor der er et bredt udvalg af  modeller og "værktøjer".

Rente:
Hver måned løber der renter på dit lån. Det sker ved at vi beregner renten bagud i forhold til den gæld du har tilbage.
Renten er variabel, hvilket betyder, at renten kan ændres uden varsel.
Da forbrugslån ydes uden sikkerhedsstillelse er rentesatsen højere end vore øvrige produkter

Indfrielse og opsigelse:
Du kan når som helst indfri lånet uden først at varsle dette mod et gebyr på 300 kr.
Vi har altid ret til at opsige lånet med tre måneders varsel og forlange gælden betalt.
Vi kan forlange gælden betalt straks uden opsigelse af lånet:

  • Hvis der ikke betales til tiden.

  • Hvis du udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest.

  • Hvis du standser dine betalinger.

  • Hvis du kommer under bobehandling.

  • Hvis du indleder forhandlinger om gældssanering eller akkord.

  • Hvis du dør.

  • Hvis du tager fast ophold i udlandet.

  • Hvis du ikke holder andre aftaler med os, eller har givet urigtige oplysninger af væsentlig betydning for lånets oprettelse.

Ekstraomkostninger:
Ud over lån og renter kan følgende kræves betalt af dig:

  • Hvis et lån kommer i restance eller, hvis du ikke overholder vores aftale kan vi kræve overtræksrente eller morarente, gebyr for at udsende rykkerbreve samt udgifter ved juridisk bistand til inkasso m.v..

  • Udgifter for serviceydelser der udføres på din foranledning eller for at besvare spørgsmål fra offentlige virksomheder.

Vores gebyrer ser p.t. således ud:

- Gebyr for behandling af låneansøgning (refunderes hvis lån optages) Kr. 250,-
- Stiftelsesomkostninger 5% af hovedstol
- Rykkerskrivelse Kr. 200,-
- Gebyr ved førtidsindfrielse Kr. 300,-
- Gebyr for aftaleændring Kr. 150,-
- Gebyr for betaling via fælles indbetalingskort Kr. 30,- pr. måned.
- Gebyr for betaling via PBS Kr. 0,- pr. måned.

Regulering af ydelse:
Hvis tilskrivning af ekstraomkostninger, gebyrer, morarenter og andet betyder, at lånets løbetid forlænges væsentligt kan vi kræve ydelsen forhøjet så den aftalte løbetid overholdes.


Tvangsfuldbyrdelse:
Hvis lånet misligholdes, og overgives sagen til retslig inkasso, kan gældsbrevet benyttes som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. Retsplejelovens § 478.

Værneting:
Hvis der opstår retssager omkring lånet kan Auto Bank selv vælge den retskreds, hvor der ved Byretten anlægges sag.

Force Majeure:
Vi er ikke ansvarlig for skader, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder og naturkatastrofer.
Eller for skader, der skyldes strejke, lockout, boykot eller blokade - heller ikke selv om vi selv er part i konflikten.

Kontooversigt:
Har du valgt at betale lånet via fælles indbetalingskort (Kr. 30,- pr. måned.) sender vi dig månedlige opkrævninger, der også viser månedens posteringer.
Har du valgt at betale lånet via PBS sender vi ikke månedlige kontoudtog, men henviser til vores "Track & Trace" service, hvor du hele tiden kan følge dit låns status.
En gang om året sender vi dig en oversigt over renteudgifterne som du skal bruge når du udfylder din selvangivelse.